دپارتمان ها

رزومه اساتید

بیشتر

آشنایی با اساتید آموزشگاه عصرشبکه

تقویم آموزشی

بیشتر

تقویم آموزشی دوره ها

تخفیف ها

بیشتر

تخفیفات دوره های آموزشی

از کجا شروع کنیم ؟

بیشتر

چطور مهندس شبکه شوم ؟

برگزاری آزمون های

دوره های آموزشی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتپنجشنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&SNet+هیئت علمی۷۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعتچهارشنبه الی شنبه۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP R&SCCNAهیئت علمی۱۲۰ ساعتپنجشنبه ها۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016Net+هیئت علمی۲۰۰ ساعتشنبه دوشنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MTCNA+Networkمهندس آبتین۳۰ ساعت۹ الی ۱۱ مرداد۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCREMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۱۷ الی ۱۸ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCWEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۲۰ الی ۲۱ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCUMEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۷ الی ۸ شهریور۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCTCEMTCNAمهندس آبتین۳۰ ساعت۲۳ الی ۲۵ مرداد۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس شجاعی۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1Net+مهندس نیکوسخن۵۰ ساعتشنبه ۲شنبه ۱۳/۰۰۰/۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1+Netمهندس نیکوسخن۵۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
VCP 6.7+Netمهندس رشوند۴۵ ساعت۵شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT مقدماتی+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT پیشرفته+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Juniper+Netمهندس مصطفوی۱۶ ساعت۴شنبه ها۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتشنبه و دوشنبه ۹ الی ۱۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتشنبه و دوشنبه ۱۳ الی ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتیکشنبه و سه شنبه ۹ الی ۱۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتیکشنبه و سه شنبه ۱۳ الی ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال