دپارتمان ها

رزومه اساتید

بیشتر

آشنایی با اساتید آموزشگاه عصرشبکه

تقویم آموزشی

بیشتر

تقویم آموزشی دوره ها

تخفیف ها

بیشتر

تخفیفات دوره های آموزشی

از کجا شروع کنیم ؟

بیشتر

چطور مهندس شبکه شوم ؟

اخبار فناوری اطلاعات

اخبار فناوری اطلاعات

بیشتر

پایگاه خبری فناوری اطلاعات

ویکی پدیا شبکه

بیشتر

دایره المعارف شبکه

آموزش مجازی

بیشتر

مرکز آموزش مجازی

پیشنهاد ویژه

بیشتر

پیشنهاد ویژه

برگزاری آزمون های

دوره های آموزشی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتپنجشنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&SNet+هیئت علمی۷۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعتچهارشنبه الی شنبه۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP R&SCCNAهیئت علمی۱۲۰ ساعتپنجشنبه ها۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016Net+هیئت علمی۲۰۰ ساعتشنبه دوشنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MTCNA+Networkمهندس آبتین۳۰ ساعت۹ الی ۱۱ مرداد۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCREMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۱۷ الی ۱۸ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCWEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۲۰ الی ۲۱ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCUMEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۷ الی ۸ شهریور۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCTCEMTCNAمهندس آبتین۳۰ ساعت۲۳ الی ۲۵ مرداد۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس شجاعی۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1Net+مهندس نیکوسخن۵۰ ساعتشنبه ۲شنبه ۱۳/۰۰۰/۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1+Netمهندس نیکوسخن۵۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
VCP 6.7+Netمهندس رشوند۴۵ ساعت۵شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT مقدماتی+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT پیشرفته+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Juniper+Netمهندس مصطفوی۱۶ ساعت۴شنبه ها۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتشنبه و دوشنبه ۹ الی ۱۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتشنبه و دوشنبه ۱۳ الی ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتیکشنبه و سه شنبه ۹ الی ۱۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتیکشنبه و سه شنبه ۱۳ الی ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال