دپارتمان ها

رزومه اساتید

بیشتر

آشنایی با اساتید آموزشگاه عصرشبکه

تقویم آموزشی

بیشتر

تقویم آموزشی دوره ها

تخفیف ها

بیشتر

تخفیفات دوره های آموزشی

از کجا شروع کنیم ؟

بیشتر

چطور مهندس شبکه شوم ؟

برگزار کننده آزمون های در ایران

دوره های آموزشی

دورهپیشنیازاستادمدت دورهایام برگزاریتاریخ شروعشهریه
CCNA R&S+Networkمهندس ناظر۷۰ ساعتپنجشنبه هااردیبشهت

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۳/۵۰۰/۰۰۰ریال

CCNA R&S+Networkمهندس زعیم کهن۷۰ ساعتیکشنبه – سه شنبهخرداد۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۳/۵۰۰/۰۰۰ریال
CCNA R&SNetwork+مهندس زعیم کهن۷۰ ساعتجمعه هاخرداد۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۳/۵۰۰/۰۰۰ریال
CCNA SecurityCCNA R&Sمهندس آبتین۵۰ ساعتCAllمرداد۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
CCNP R&S&TCCNA R&Sمهندس زعیم کهن۱۲۰پنجشنبه هاخرداد

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریتاریخ شروعشهریه
MCSE 2016+Networkمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه-جمعهاردیبشهت۹۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
MCSE 2016+Networkهیئت علمی۲۰۰ ساعتیکشنبه-سه شنبهتیر۹۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
MCSE 2016Network+هیئت علمی۲۰۰ ساعتشنبه-دوشنبهخرداد۹۸۳۴/۰۰۰/۰۰۰ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریتاریخ شروعشهریه
MTCNA+Networkمهندس آبتین۳۰ ساعتمرداد۹/۸۰۰/۰۰ ریال
۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال
MTCREMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعتمرداد۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCWEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعتمرداد۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCUMEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعتمرداد۷/۸۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCTCEMTCNAمهندس آبتین۳۰ ساعتمرداد۹/۸۰۰/۰۰ ریال
۷/۹۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریتاریخ شروعشهریه
+Networkآشنایی با کامپیوترمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه-دوشنبهاردیبهشت۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+Networkآشنایی با کامپیوترمهندس ناظر۳۰ ساعتیکشنبه – سه شنبه اردیبهشت۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+Networkآشنایی با کامپیوترمهندس ناظر۳۰ ساعتچهارشنبه هااردیبهشت۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+Networkآشنایی با کامپیوترمهندس ناظر۱۳۰ ساعتپنجشنبه هاخرداد۹۸۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
دیجیتال مارکتینگICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعتجمعه هاخرداد۹۸۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 VSAT مقدماتیNetwork+مهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه هاخرداد۹۸۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ریال
 VSAT پیشرفتهNetwork+مهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه هاتیر۹۸۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VMware VCP 6.7Network+مهندس رشوند۴۵ ساعتپنجشنبه هاخرداد۹۸۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Juniper Network+ مهندس مصطفوی۱۶ ساعتچهارشنبه هاتیر۹۸۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریتاریخ شروعشهریهنحوه برگزاری
VCP 6.7+Networkرشوند۴۵ ساعتپنجشنبه هاخرداد– ریالحضوری
JuniperCCNAمصطفوی۱۶ ساعتچارشنبه هاخرداد– ریالحضوری
LinuxNetwork+هیئت علمی۶۰ ساعتتیر– ریالحضوری
امنیت شبکهMCSAهیئت علمی۸۰ ساعتتیر– ریالحضوری