آموزش لینوکس

سرفصل دوره آموزشی لینوکس

نام اساتید :

مهندس کارگر

مدت دوره :

 ۵۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

+Network

تعریف دوره :
دوره های آموزش لینوکس هر آنچه که شما می بایست در رابطه با سیستم عامل لینوکس بدانید را به شما می آموزند. شما با شرکت در دوره Linux، نحوه نصب و راه اندازی انواع توزیع های لینوکس را بر روی  ماشین های مجازی و یا حتی یک وب سرور خواهید آموخت. دوره آموزش لینوکس LPIC1 (مدیریت سرور) اولین گام برای ورود شما به دنیای لینوکس و متن باز است. دانشی که با آن یک Linux Admin حرفه ای خواهید شد. پس از آن در ادامه ی راه، شما می توانید دانش لینوکس و متن باز خود را در حوزه های دیگر مانند: شبکه، امنیت، مجازی سازی،  رایانش ابری، مانیتورینگ، Embedded  و … ارتقاء دهید.

همچنین این دوره شما را به منظور شرکت در آزمون های  ۱۰۱ و ۱۰۲ موسسه ی بین المللی لینوکس حرفه ای LPI آماده می سازد. شما می توانید در این دو آزمون رسمی، با هم و یا جداگانه شرکت نمایند.

اهداف این دوره :

کسب دانش و تجربه در سطح مدیریت سروهای لینوکس و آمادگی برای آزمون های ۱۰۱ و ۱۰۲

مشاغل دوره:
مهندسین شبکه ، برنامه نویسان ، مدیران شبکه ، مدیران سرور

۱۰۱-۵۰۰

 • Linux Fundamentals
 • Unix and its Design Principles
 • FSF and GNU
 • GPL – General Public License
 • The Linux Kernel
 • Components of a Distribution
 • Red Hat Linux Products
 • SUSE Linux Products
 • Debian
 • Ubuntu
 • Logging In
 • got root?
 • Switching User Contexts
 • Gathering Login Session Info
 • Lab Tasks
 • Login and Discovery
 • Switching Users With su
 • Work on the Command Line Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Role of Command Shell
 • Shells
 • Gathering System Info
 • Identifying the Shell
 • Changing the Shell
 • Bourne sh: Prompts
 • bash: Bourne-Again Shell
 • Help from Commands and Documentation
 • Getting Help with man & info
 • bash: Command Line History
 • bash: Command Editing
 • bash: Command Completion
 • Shell and Environment Variables
 • Key Environment Variables
 • Help with Commands
 • Linux Shells
 • Shell Variables
 • Bash History
 • Aliases
 • Use Streams, Pipes, and Redirects Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • File Redirection
 • Piping Commands Together
 • Filename Matching
 • File Globbing and Wildcard Patterns
 • Brace Expansion
 • General Quoting Rules
 • Nesting Commands
 • Multiple and Multi-line Commands
 • Gotchas: Maximum Command Length
 • Connecting Commands
 • Wildcard File Matching
 • Shell Meta-Characters
 • Command Substitution
 • Manage File Permissions and Ownership Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Filesystem Hierarchy Standard
 • Navigating the Filesystem
 • Displaying Directory Contents
 • Filesystem Structures
 • Determining Disk Usage With df and du
 • File Ownership
 • Default Group Ownership
 • File and Directory Permissions
 • File Creation Permissions with umask
 • Changing File Permissions
 • SUID and SGID on files
 • SGID and Sticky Bit on Directories
 • User Private Group Scheme
 • Navigating Directories and Listing Files
 • Disk and Filesystem Usage
 • File and Directory Ownership and Permissions
 • Create, Delete, Find, and Display Files Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Directory Manipulation
 • File Manipulation
 • Deleting and Creating Files
 • Physical Unix File Structure
 • Filesystem Links
 • File Extensions and Content
 • Displaying Files
 • Previewing Files
 • Displaying Binary Files
 • Which and Type
 • whereis
 • Searching the Filesystem
 • Alternate Search Method
 • Manually Installed Shared Libraries
 • Manipulating Files and Directories

 

۱۰۲-۵۰۰

 • Work with Archives and Compression Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Archives with tar
 • Archives with cpio
 • The gzip Compression Utility
 • The bzip2 Compression Utility
 • The PKZIP Archiving/Compression format
 • Archiving and Compression
 • Process Text Streams Using Filters Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Producing File Statistics
 • The Streaming Editor
 • Text Processing with awk
 • Replacing Text Characters
 • Text Sorting
 • Duplicate Removal Utility
 • Extracting Columns of Text
 • Combining Files and Merging Text
 • Text Processing
 • Processing Text Streams
 • Search Text Files Using Regular Expressions Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Searching Inside Files
 • Regular Expression Overview
 • Regular Expressions
 • RE Character Classes
 • RE Quantifiers
 • RE Parenthesis
 • Pattern Matching with Regular Expressions
 • Extended Regular Expressions
 • Using Regular Expressions With sed
 • Perform Basic File Editing Operations Using vi Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Text Editing
 • vi and Vim
 • Learning vi
 • Basic vi
 • Intermediate vi
 • Text Editing with Vim
 • Create, Monitor, and Kill Processes Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • What is a Process?
 • Process States
 • Viewing Processes
 • Signals
 • Tools to Send Signals
 • Job Control Overview
 • Job Control Commands
 • Managing Processes
 • Tuning Process Scheduling
 • uptime
 • Job Control Basics
 • Process Management and Job Control Basics
 • Use RPM, YUM, and Debian Package Management Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Managing Software
 • RPM Architecture
 • Working With RPMs
 • Querying and Verifying with rpm
 • Installing Debian Packages
 • Querying and Verifying with dpkg
 • The alien Package Conversion Tool
 • Managing Software Dependencies
 • Using the YUM command
 • yumdownloader
 • Configuring YUM
 • Configuring APT
 • Querying the RPM Database
 • Work with Partitions, Filesystems, and Disk Quotas Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Partition Considerations
 • Filesystem Planning
 • Partitioning Disks with fdisk
 • Partitioning Disks with parted
 • Filesystem Creation
 • Filesystem Support
 • Unix/Linux Filesystem Features
 • Swap
 • Selecting a Filesystem
 • Filesystem Maintenance
 • Mounting Filesystems
 • Mounting Filesystems
 • Managing an XFS Filesystem
 • Filesystem Table (/etc/fstab)
 • Viewing and Monitoring Quotas
 • Hot Adding Swap
 • Accessing NFS Shares
 • Setting User Quotas
 • Linux Boot Process Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Booting Linux on PCs
 • GRUB Configuration
 • GRUB 2
 • Boot Parameters
 • System Init Styles
 • Linux Runlevels
 • /etc/inittab
 • /etc/rc.d/rc.sysinit
 • System Initialization
 • Runlevel Implementation
 • systemd System and Service Manager
 • systemd Targets
 • Using systemd
 • Shutdown and Reboot
 • Boot Process
 • GRUB Command Line
 • Basic GRUB Security
 • Basic GRUB Security
 • Determine and Configure Hardware Settings Lab Tasks
 • LPI Objectives Covered
 • Managing Linux Device Files
 • Hardware Discovery Tools
 • PC Architecture and Bus
 • USB Devices
 • USB Configuration
 • Configuring Kernel Components and Modules
 • Kernel Modules
 • Handling Module Dependencies
 • Configuring the Kernel via /proc/
 • Kernel Hardware Info /sys/
 • /sys/ Structure
 • Adjusting Kernel Options

بیشتر بخوانید