ارزش های حاکم

خدا محوری، دین باوری و پایبند بودن به مبانی اندیشه دینی اسلامی

شجاعت، خلاقیت، خود جمعی و دقت تصمیم گیری

روحیه تیم ورک و هم افزایی، تلاش مجدانه و صادقانه

رعایت کرامت انسان های و دانشجومداری حفظ و اقتدار نام عصر شبکه

بیشتر بخوانید