تقویم دوره های کاربردی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس شجاعی۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1Net+مهندس نیکوسخن۵۰ ساعتشنبه ۲شنبه ۱۳/۰۰۰/۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1+Netمهندس نیکوسخن۵۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
VCP 6.7+Netمهندس رشوند۴۵ ساعت۵شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT مقدماتی+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT پیشرفته+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Juniper+Netمهندس مصطفوی۱۶ ساعت۴شنبه ها۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید