تقویم سیسکو

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتپنجشنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&SNet+هیئت علمی۷۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعتچهارشنبه الی شنبه۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP R&SCCNAهیئت علمی۱۲۰ ساعتپنجشنبه ها۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید