تقویم سیسکو

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
CCNA R&S+ Netمهندس زعیم کهن۶۰ ساعتپنجشنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعتپنجشنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&SCCNAمهندس ناظر۶۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP R&SCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعتپنجشنبه ها۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید