تقویم سیسکو

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس زعیم کهن۶۰ ساعت۵شنبه ها صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۵شنبه ها عصر۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۵شنبه صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعت۵شنبه عصر۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعت۵شنبه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعتجمعه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۴۰ ساعتاسفند۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA SecurityCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعت۵شنبه جمعه۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

بیشتر بخوانید