تقویم مایکروسافت

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016+ Netهیئت علمی۲۰۰ ساعتشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Exchange 2016Net+مهندس شجاعی۵۰ ساعتپنجشنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید