تقویم مایکروسافت

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016Net+هیئت علمی۲۰۰ ساعتشنبه دوشنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید