تقویم کلیه دوره ها

برنامه زمان بندی دوره های سیسکو
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس زعیم کهن۶۰ ساعت۵شنبه ها صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۵شنبه ها عصر۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۵شنبه صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعت۵شنبه عصر۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعت۵شنبه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعتجمعه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۴۰ ساعتاسفند۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
CCNA SecurityCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعت۵شنبه جمعه۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های مایکروسافت
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعت۵شنبه جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های کاربردی
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها عصر۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه صبح۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
Linux Lpic 1+ Netمهندس کارگر۵۰ ساعت۵شنبه و جمعه۱۲/۹۰۰/۰۰ ریال
۹/۹۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
دوره امنیت کاربردی
(Security+ CEH+PWK)
+ Netمهندس کارگر۸۰ ساعتشنبه و ۲شنبه۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
VMware VCP 6.7+ Netمهندس رشوند۴۵ ساعت۴شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
VSAT ارتباطات ماهواره ای+ Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Excel کاربردی….مهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
برنامه زمان بندی کارگاه های کاربردی
نام کارگاهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه لینوکس+Netمهندس کارگر۴ ساعت۲۰ آبان۷۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه سیسکو+Netمهندس شجاعی۸ ساعت۱۵ آذر۷۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه مایکروسافت+Netمهندس ناظر۸ ساعت۸ آذر۷۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه Cisco VPN+Netمهندس ناظر۲۰ ساعت۲۲ و ۲۹ آذر۴/۸۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه Exchange+Netمهندس شجاعی۲۰ ساعت۱۵ و ۲۲ آذر۵/۸۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام

 

 

 

بیشتر بخوانید