تقویم کلیه دوره ها

برنامه زمان بندی دوره های سیسکو
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتپنجشنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۷۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNA R&SNet+هیئت علمی۷۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعتچهارشنبه الی شنبه۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
CCNP R&SCCNAهیئت علمی۱۲۰ ساعتپنجشنبه ها۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برنامه زمان بندی دوره های مایکروسافت
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
MCSE 2016+ Netهیئت علمی۲۰۰ ساعتشنبه دوشنبه۳۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برنامه زمان بندی دوره های بین المللی میکروتیک
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MTCNA+ Netمهندس آبتین۳۰ ساعت۹ الی ۱۱ مرداد۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
MTCREMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۱۷ الی ۱۸ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
MTCWEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۲۰ الی ۲۱ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
MTCUMEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۷ الی ۸ شهریور۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
MTCTCEMTCNAمهندس آبتین۳۰ ساعت۲۳ الی ۲۵ مرداد۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال  
برنامه زمان بندی دوره های کاربردی
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس شجاعی۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
Linux Lpic 1+ Netمهندس نیکوسخن۵۰ ساعتشنبه ۲شنبه۱۳/۰۰۰/۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1+ Netمهندس نیکوسخن۵۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۳/۰۰۰/۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
VCP 6.7+ Netمهندس رشوند۴۵ ساعت۵شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT مقدماتی+ Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT پیشرفته+ Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Juniper+ Netمهندس مصطفوی۱۶ ساعت۴شنبه ها۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
برنامه زمان بندی دوره های حسابداری (ویژه بازار کار)
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتشنبه و دوشنبه ۹ الی ۱۲۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعتشنبه و دوشنبه ۱۳ الی ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعت۱شنبه و ۳شنبه ۱۳ الی ۱۶۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۲/۵۰۰/۰۰۰ ریال 
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۴۲ ساعت۱شنبه و ۳شنبه ۱۳ الی ۱۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

 

 

 

بیشتر بخوانید