چشم انداز

با اتکال به قدرت ایزدمنان و در راستای اهداف کشور ایران مبتنی بر گسترش آموزش مهارتی و در هماهنگی کامل با سیاست های کلی سازمان آموزش فنی حرفه ای آموزشگاه عصر شبکه در چشم انداز خود موسسه ای خلاق، نوگرا، پویا، فعال و پیشرو در نظام آموزشی با استفاده از ابزارهای نوین آموزش سرآمد خواهد بود.

بیشتر بخوانید