آموزش LPIC-2

تعریف دوره :


با گذراندن  دوره LPIC-2 شما یک شبکه را می توانید مدیریت و یک  Linux Engineer  خواهید بود.

 

نام اساتید :

ناصر کارگر

مدت دوره :

۵۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
لپ تاپ یا PC

پیشنیاز :

LPIC-2

سرفصل :

    ۱ Introduction

    ۲ Version Information

    ۳ Translations of Objectives

    ۴ Objectives

        ۴.۱ Topic 301: Samba Basics

            ۴.۱.۱ ۳۰۱.۱ Samba Concepts and Architecture (weight: 2)

            ۴.۱.۲ ۳۰۱.۲ Samba Configuration (weight: 4)

            ۴.۱.۳ ۳۰۱.۳ Regular Samba Maintenance (weight: 2)

            ۴.۱.۴ ۳۰۱.۴ Troubleshooting Samba (weight: 3)

        ۴.۲ Topic 302: Samba and Active Directory Domains

            ۴.۲.۱ ۳۰۲.۱ Samba as Active Directory Domain Controller (weight: 5)

            ۴.۲.۲ ۳۰۲.۲ Active Directory Name Resolution (weight: 2)

            ۴.۲.۳ ۳۰۲.۳ Active Directory User Management (weight: 4)

            ۴.۲.۴ ۳۰۲.۴ Samba Domain Membership (weight: 4)

            ۴.۲.۵ ۳۰۲.۵ Samba Local User Management (weight: 2)

        ۴.۳ Topic 303: Samba Share Configuration

            ۴.۳.۱ ۳۰۳.۱ File Share Configuration (weight: 4)

            ۴.۳.۲ ۳۰۳.۲ File Share Security (weight: 3)

            ۴.۳.۳ ۳۰۳.۳ DFS Share Configuration (weight: 1)

            ۴.۳.۴ ۳۰۳.۴ Print Share Configuration (weight: 2)

        ۴.۴ Topic 304: Samba Client Configuration

            ۴.۴.۱ ۳۰۴.۱ Linux Authentication Clients (weight: 5)

            ۴.۴.۲ ۳۰۴.۲ Linux CIFS Clients (weight: 3)

            ۴.۴.۳ ۳۰۴.۳ Windows Clients (weight: 3)

        ۴.۵ Topic 305: Linux Identity Management and File Sharing

            ۴.۵.۱ ۳۰۵.۱ FreeIPA Installation and Maintenance (weight: 2)

            ۴.۵.۲ ۳۰۵.۲ FreeIPA Entity Management (weight: 4)

            ۴.۵.۳ ۳۰۵.۳ FreeIPA Active Directory Integration (weight: 2)

            ۴.۵.۴ ۳۰۵.۴ Network File System (weight: 3)

 

بیشتر بخوانید