حضور در کنفرانس ها

کنفرانس به سوی جهانی شدنG-MBA
کنفرانس به سوی جهانی شدنG-MBA
کنفرانس به سوی جهانی شدنG-MBA
کنفرانس به سوی جهانی شدنG-MBA
کنفرانس به سوی جهانی شدنG-MBA
کنفرانس به سوی جهانی شدنG-MBA
همایش برند و بازاریابی Pre MBA
همایش برند و بازاریابی Pre MBA
همایش برند و بازاریابی Pre MBA

بیشتر بخوانید