لوح های تقدیر

لوح تقدیر اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری
لوح تقدیر کنفرانس فناوری های برند سازی
لوح تقدیر کنفرانس فناوری های برند سازی
لوح تقدیر مجمع عالی نخبگان مدیریت
لوح تقدیر کنگره سراسری نشان شایسته ملی
لوح تقدیر بزرگداشت روز ملی خلیج فارس

بیشتر بخوانید