Previous
Next

Departments

دپــــارتمــان ها

اساتید عصر شبکه

تقویم آموزشی دوره ها

تخفیفات دوره های آموزشی

چطور مهندس شبکه شوم ؟

اخبار IT

آرشیو آموزشی

مرکز آموزش مجازی

پیشنهاد ویژه

era-network.ir

آموزشگاه مهندسی عصر شبکه

همین امروز برای ثبت نام اقدام کنید و از آخرین زمان برگزاری دوره ها با خبر شوید!

نـظر دانشـجویـان

Education Calendar

تقویم آموزشی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۳۰ ساعتشنبه و دوشنبه ۱۳ الی ۱۶
۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۹۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۳۰ ساعت۱شنبه و ۳شنبه ۹ الی ۱۴
۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۹۰/۰۰۰ ریال
حسابداری ویژه بازار کار ( مقدماتی )اصول حسابداریخانم مهندس برآسود۳۰ ساعت۱شنبه و ۳شنبه ۱۳ الی ۱۶
۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۹۰/۰۰۰ ریال

برگزاری آزمون های