آموزش امنیت شبکه

معرفی امنیت شبکه:

به طور کلی امنیت در سه لایه Access و Core و Edge تعریف می شود. در لایه Access پروتکل های مانند dot1x و Cisco port Security امنیت کاربران را تامین می کند. در لایه Core و Edge به ترتیب امن کردن پروتکل های مانند Tunnel ، ospf ، eigrp و BGP و در لایه Edge وظیفه تامین امنیت را Zone Security و IPS و IDS برقرار می کند.

نام اساتید :

مهندس کارگر

مدت دوره :

۸۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز:

لپ تاپ یا PC

پیشنیاز:

+ Network

CEH Syllabus

 • Introduction to Ethical
 • Hacking
 • System Fundamentals
 • Cryptography
 • Footprinting
 • Scanning
 • Enumeration
 • System Hacking
 • Malware
 • Social Engineering
 • Denial of Service
 • Session Hijacking
 • Web Servers and
 • Applications
 • SQL Injection
 • Evasion

PWK Syllabus

 • Penetration Testing: What
 • You Should Know
 • Getting Comfortable with
 • Kali Linux
 • The Essential Tools
 • Passive Information
 • Gathering
 • Active Information
 • Gathering
 • Vulnerability Scanning
 • Buffer Overflows
 • Working with Exploits
 • File Transfers
 • Privilege Escalation
 • Client Side Attacks
 • Web Application Attacks
 • Password Attacks
 • Port Redirection and
 • Tunneling
 • The Metasploit Framework
 • Bypassing Antivirus
 • Software

بیشتر بخوانید