آزمون بین المللی میکروتیک

نام دوره پیشنیاز نام استاد مدت دوره ایام برگزاری شهریه
MTCNA +Network مهندس آبتین ۳۰ ساعت ۹ الی ۱۱ مرداد ۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCRE MTCNA مهندس آبتین ۲۰ ساعت ۱۷ الی ۱۸ مرداد ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCWE MTCNA مهندس آبتین ۲۰ ساعت ۲۰ الی ۲۱ مرداد ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCUME MTCNA مهندس آبتین ۲۰ ساعت ۷ الی ۸ شهریور ۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCTCE MTCNA مهندس آبتین ۳۰ ساعت ۲۳ الی ۲۵ مرداد ۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید