آزمون بین المللی میکروتیک

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
MTCNA+Networkمهندس آبتین۳۰ ساعت۹ الی ۱۱ مرداد۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCREMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۱۷ الی ۱۸ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCWEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۲۰ الی ۲۱ مرداد۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCUMEMTCNAمهندس آبتین۲۰ ساعت۷ الی ۸ شهریور۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال
۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال
MTCTCEMTCNAمهندس آبتین۳۰ ساعت۲۳ الی ۲۵ مرداد۹/۵۰۰/۰۰ ریال
۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید