آموزش LPIC-1

معرفی دوره لینوکس LPIC1:

موسسه lpi به عنوان معتبرترین موسسه آموزشی لینوکس در دنیا، در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت علاقمندان دنیای open source در حوزه مدیریت سرورهای لینوکس (Linux Administrator)، اقدام به تهیه منابع آموزشی در قالب دوره lpic1 نموده است. در انتهای دوره آموزشی و در صورت قبولی دانشجویان در دو آزمون ۱۰۱ و ۱۰۲ مدرک بین المللی lpic1 صادر خواهد شد.

اهداف دوره آموزشی:

توجه به این نکته ضروری هست که راه اندازی سرور لینوکس اولین قدم در پیاده سازی کاربردهای متن باز مثل دیتاسنتر ها، سرویس های مانیتورینگپ، راه حل های امنیتی، سرویس های کلود (cloud) ، voip و توسعه نرم افزارهای متن باز است، به همین دلیل در همه فرصت های شغلی حوزه متن باز ، داشتن مهارت lpic1 اولین شرط درج شده می باشد.

مخاطبین دوره آموزشی:

با توجه به مطالب فوق داشتن مهارت کافی در سطح lpic1 برای ورود افراد علاقمند به حوزه متن باز و همینطور ارتقای سطح دانش افراد شاغل در حوزه متن باز مهم می باشد.

سرفصل های آموزشی:

۱ Introduction
۲ Version Information
۳ Exams
۴ Addenda
۵ Translations of Objectives
۶ Objectives: Exam 101
۶.۱ Topic 101: System Architecture
۶.۱.۱ ۱۰۱.۱ Determine and configure hardware settings
۶.۱.۲ ۱۰۱.۲ Boot the system
۶.۱.۳ ۱۰۱.۳ Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system
۶.۲ Topic 102: Linux Installation and Package Management
۶.۲.۱ ۱۰۲.۱ Design hard disk layout
۶.۲.۲ ۱۰۲.۲ Install a boot manager
۶.۲.۳ ۱۰۲.۳ Manage shared libraries
۶.۲.۴ ۱۰۲.۴ Use Debian package management
۶.۲.۵ ۱۰۲.۵ Use RPM and YUM package management
۶.۲.۶ ۱۰۲.۶ Linux as a virtualization guest
۶.۳ Topic 103: GNU and Unix Commands
۶.۳.۱ ۱۰۳.۱ Work on the command line
۶.۳.۲ ۱۰۳.۲ Process text streams using filters
۶.۳.۳ ۱۰۳.۳ Perform basic file management
۶.۳.۴ ۱۰۳.۴ Use streams, pipes and redirects
۶.۳.۵ ۱۰۳.۵ Create, monitor and kill processes
۶.۳.۶ ۱۰۳.۶ Modify process execution priorities
۶.۳.۷ ۱۰۳.۷ Search text files using regular expressions
۶.۳.۸ ۱۰۳.۸ Basic file editing
۶.۴ Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard
۶.۴.۱ ۱۰۴.۱ Create partitions and filesystems
۶.۴.۲ ۱۰۴.۲ Maintain the integrity of filesystems
۶.۴.۳ ۱۰۴.۳ Control mounting and unmounting of filesystems
۶.۴.۴ ۱۰۴.۴ Removed
۶.۴.۵ ۱۰۴.۵ Manage file permissions and ownership
۶.۴.۶ ۱۰۴.۶ Create and change hard and symbolic links
۶.۴.۷ ۱۰۴.۷ Find system files and place files in the correct location
۷ Objectives: Exam 102
۷.۱ Topic 105: Shells and Shell Scripting
۷.۱.۱ ۱۰۵.۱ Customize and use the shell environment
۷.۱.۲ ۱۰۵.۲ Customize or write simple scripts
۷.۲ Topic 106: User Interfaces and Desktops
۷.۲.۱ ۱۰۶.۱ Install and configure X11
۷.۲.۲ ۱۰۶.۲ Graphical Desktops
۷.۲.۳ ۱۰۶.۳ Accessibility
۷.۳ Topic 107: Administrative Tasks
۷.۳.۱ ۱۰۷.۱ Manage user and group accounts and related system files
۷.۳.۲ ۱۰۷.۲ Automate system administration tasks by scheduling jobs
۷.۳.۳ ۱۰۷.۳ Localisation and internationalisation
۷.۴ Topic 108: Essential System Services
۷.۴.۱ ۱۰۸.۱ Maintain system time
۷.۴.۲ ۱۰۸.۲ System logging
۷.۴.۳ ۱۰۸.۳ Mail Transfer Agent (MTA) basics
۷.۴.۴ ۱۰۸.۴ Manage printers and printing
۷.۵ Topic 109: Networking Fundamentals
۷.۵.۱ ۱۰۹.۱ Fundamentals of internet protocols
۷.۵.۲ ۱۰۹.۲ Persistent network configuration
۷.۵.۳ ۱۰۹.۳ Basic network troubleshooting
۷.۵.۴ ۱۰۹.۴ Configure client side DNS
۷.۶ Topic 110: Security
۷.۶.۱ ۱۱۰.۱ Perform security administration tasks
۷.۶.۲ ۱۱۰.۲ Setup host security
۷.۶.۳ ۱۱۰.۳ Securing data with encryption
۸ Future Change Considerations

مدت دوره :

 ۵۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
PC
 

پیشنیاز :

+Network

بیشتر بخوانید