آموزش LPIC-1

تعریف دوره :

 دوره های آموزش لینوکس هر آنچه که شما می بایست در رابطه با سیستم عامل لینوکس بدانید را به شما می آموزند. شما با شرکت در دوره Linux، نحوه نصب و راه اندازی انواع توزیع های لینوکس را بر روی  ماشین های مجازی و یا حتی یک وب سرور خواهید آموخت. دوره آموزش لینوکس LPIC1 (مدیریت سرور) اولین گام برای ورود شما به دنیای لینوکس و متن باز است. دانشی که با آن یک Linux Admin حرفه ای خواهید شد. پس از آن در ادامه ی راه، شما می توانید دانش لینوکس و متن باز خود را در حوزه های دیگر مانند: شبکه، امنیت، مجازی سازی،  رایانش ابری، مانیتورینگ، Embedded  و … ارتقاء دهید.

همچنین این دوره شما را به منظور شرکت در آزمون های  ۱۰۱ و ۱۰۲ موسسه ی بین المللی لینوکس حرفه ای LPI آماده می سازد. شما می توانید در این دو آزمون رسمی، با هم و یا جداگانه شرکت نمایند.

اهداف این دوره :

کسب دانش و تجربه در سطح مدیریت سروهای لینوکس و آمادگی برای آزمون های ۱۰۱ و ۱۰۲

مشاغل دوره:
مهندسین شبکه ، برنامه نویسان ، مدیران شبکه ، مدیران سرور

نام اساتید :

ناصر کارگر

مدت دوره :

 ۵۰ ساعت

تجهیزات مورد نیاز :
PC
 

پیشنیاز :

+Network

اهداف دوره:

تربیت و آموزش نیروهای متخصص در حوزه شبکه

    ۱ Introduction

    ۲ Version Information

    ۳ Exams

    ۴ Addenda

    ۵ Translations of Objectives

    ۶ Objectives: Exam 101

        ۶.۱ Topic 101: System Architecture

            ۶.۱.۱ ۱۰۱.۱ Determine and configure hardware settings

            ۶.۱.۲ ۱۰۱.۲ Boot the system

            ۶.۱.۳ ۱۰۱.۳ Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system

        ۶.۲ Topic 102: Linux Installation and Package Management

            ۶.۲.۱ ۱۰۲.۱ Design hard disk layout

            ۶.۲.۲ ۱۰۲.۲ Install a boot manager

            ۶.۲.۳ ۱۰۲.۳ Manage shared libraries

            ۶.۲.۴ ۱۰۲.۴ Use Debian package management

            ۶.۲.۵ ۱۰۲.۵ Use RPM and YUM package management

            ۶.۲.۶ ۱۰۲.۶ Linux as a virtualization guest

        ۶.۳ Topic 103: GNU and Unix Commands

            ۶.۳.۱ ۱۰۳.۱ Work on the command line

            ۶.۳.۲ ۱۰۳.۲ Process text streams using filters

            ۶.۳.۳ ۱۰۳.۳ Perform basic file management

            ۶.۳.۴ ۱۰۳.۴ Use streams, pipes and redirects

            ۶.۳.۵ ۱۰۳.۵ Create, monitor and kill processes

            ۶.۳.۶ ۱۰۳.۶ Modify process execution priorities

            ۶.۳.۷ ۱۰۳.۷ Search text files using regular expressions

            ۶.۳.۸ ۱۰۳.۸ Basic file editing

        ۶.۴ Topic 104: Devices, Linux Filesystems, Filesystem Hierarchy Standard

            ۶.۴.۱ ۱۰۴.۱ Create partitions and filesystems

            ۶.۴.۲ ۱۰۴.۲ Maintain the integrity of filesystems

            ۶.۴.۳ ۱۰۴.۳ Control mounting and unmounting of filesystems

            ۶.۴.۴ ۱۰۴.۴ Removed

            ۶.۴.۵ ۱۰۴.۵ Manage file permissions and ownership

            ۶.۴.۶ ۱۰۴.۶ Create and change hard and symbolic links

            ۶.۴.۷ ۱۰۴.۷ Find system files and place files in the correct location

    ۷ Objectives: Exam 102

        ۷.۱ Topic 105: Shells and Shell Scripting

            ۷.۱.۱ ۱۰۵.۱ Customize and use the shell environment

            ۷.۱.۲ ۱۰۵.۲ Customize or write simple scripts

        ۷.۲ Topic 106: User Interfaces and Desktops

            ۷.۲.۱ ۱۰۶.۱ Install and configure X11

            ۷.۲.۲ ۱۰۶.۲ Graphical Desktops

            ۷.۲.۳ ۱۰۶.۳ Accessibility

        ۷.۳ Topic 107: Administrative Tasks

            ۷.۳.۱ ۱۰۷.۱ Manage user and group accounts and related system files

            ۷.۳.۲ ۱۰۷.۲ Automate system administration tasks by scheduling jobs

            ۷.۳.۳ ۱۰۷.۳ Localisation and internationalisation

        ۷.۴ Topic 108: Essential System Services

            ۷.۴.۱ ۱۰۸.۱ Maintain system time

            ۷.۴.۲ ۱۰۸.۲ System logging

            ۷.۴.۳ ۱۰۸.۳ Mail Transfer Agent (MTA) basics

            ۷.۴.۴ ۱۰۸.۴ Manage printers and printing

        ۷.۵ Topic 109: Networking Fundamentals

            ۷.۵.۱ ۱۰۹.۱ Fundamentals of internet protocols

            ۷.۵.۲ ۱۰۹.۲ Persistent network configuration

            ۷.۵.۳ ۱۰۹.۳ Basic network troubleshooting

            ۷.۵.۴ ۱۰۹.۴ Configure client side DNS

        ۷.۶ Topic 110: Security

            ۷.۶.۱ ۱۱۰.۱ Perform security administration tasks

            ۷.۶.۲ ۱۱۰.۲ Setup host security

            ۷.۶.۳ ۱۱۰.۳ Securing data with encryption

    ۸ Future Change Considerations

بیشتر بخوانید