آموزش Docker

آموزش Docker

داکر، یک پلتفرم برای توسعه ، انتقال و اجرای نرم افزارها می باشد.

با جداسازی برنامه ها و استقلال آن از زیرساخت اجرایی (محیط تست و محیط عملیاتی) و بسته بندی تمام پیشنیازهای اجرایی یک برنامه در قالب یک یا چند کانتینر ، انتقال و استقرار برنامه در محیط هدف با سرعت غیر قابل قیاس با گذشته و کمترین هزینه ممکن قابل دسترس خواهد بود.

به این ترتیب ،تفاوت زیرساخت محیط های تولید وعملیات بی تاثیر بوده و نیازی به حضور فیزیکی کارشناسان فنی در سازمان مقصد ، جهت نصب پیشنیازهای برنامه نخواهد بود.علاوه بر این به دلیل استفاده از کانتینر و بر خلاف ماشین مجازی ، سرعت لود شدن برنامه در محیط مقصد به چند میلی ثانیه کاهش می یابد (سرعت بوت شدن سیستم عامل ماشین مجازی و لود برنامه حدود چند دقیقه خواهد بود).   

Docker Syllabus

 

Estimated time : 24 H

 

Introduction to Containerization

 • Containerization
 • History of Containers
 • Namespaces and Cgroups
 • Containers vs Virtual Machines
 • Types of Containers
 • Introduction to Docker
 • Docker Architecture
 • Container Lifecycle
 • Docker CE vs Docker EE

 

The Docker Engine

 • Docker Engine
 • Configuring Logging Drivers
 • Docker Terminology
 • Port Binding
 • Detached vs Foreground Mode
 • Docker CLI
 • Docker Exec
 • Restart Policy

 

Image Management and Registry

 • Dockerfile
 • Dockerfile Instructions
 • Build Context
 • Docker Image
 • Docker Registry

 

Storage in Docker

 • Docker Storage
 • Types of Persistent Storage
 • Volumes
 • Bind Mounts
 • tmpfs Mount
 • Storage Drivers
 • Device Mapper
 • Docker Clean Up

 

Orchestration in Docker

 • Docker Compose
 • Docker Swarm
 • Docker Service
 • Service Placement
 • Rolling Update and Rollback
 • Docker Stack

 

Networking and Security

 • Docker Networking
 • Network Drivers
 • Bridge Network
 • Overlay Network
 • Host and Macvlan
 • Docker Security
 • Docker Content Trust
 • Securing the Docker Daemon

 

مدت دوره :

۲۴ ساعت

 
 

پیشنیاز :

+Network

فرم ثبت نام دوره CCNA

بیشتر بخوانید