تخفیفات

میزان تخفیفات

ردیف

نوع تخفیف

درصد تخفیف

مدارک لازم

۱

خانواده های محترم شهدا، جانبازان و آزادگان

۲۰%

(کپی کارت جانبازی و معرفی نامه از بنیاد شهید و کپی شناسنامه دانشجو)

۲

خانواده محترم فرهنگیان و اعضای هئیت علمی (ITIC )

۱۰%

(کپی فیش، حکم با کارت فرهنگیان و کپی شناسنامه دانشجو)

۳

مدال آوران المپیاد علمی

۱۰%

(کپی حکم بین المللی، کشوری، استانی و خوارزمی)

۴

ورزشکاران مدال آوران بین المللی، استانی و کشوری

۵%

(کپی حکم قهرمانی)

۵

پرسنل و خانواده محترم نیروی انتظامی

۱۰%

(معرفی نامه از موسسه خدمات علمی، آموزشی ناجا، کپی کارت شناسایی)

۸

 

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر مراکز بهزیستی رسمی

۱۰%

(معرفی نامه یا کارت بهزیستی معتبر)

۱۱

بازنشستگان کشوری و لشکری

۱۰%

(کپی شناسنامه دانشجو و کارت با حکم بازنشستگی پدر یا مادر و کپی شناسنامه)

 

بیشتر بخوانید