تقویم دوره های کاربردی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه
  • ۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس شجاعی۳۰ ساعت۴شنبه ها
  • ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه صبح
  • ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتجمعه ها
  • ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۲شنبه
  • ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
VCP 6.7+Netمهندس رشوند
۴۵ ساعت۵شنبه صبح
  • ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT
+Netمهندس اعلم۴۰ ساعتجمعه ها
  • ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۱ساعت۱شنبه ۲شنبه
  • ۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Digital Marketing
Digital Branding
ICDL……………………۴۰ ساعت۵شنبه ها
  • ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید