تقویم دوره های کاربردی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریه
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
+NetworkICDLمهندس شجاعی۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت جمعه ۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
Linux Lpic 1+Netمهندس کارگر
۵۰ ساعت۵شنبه و جمعه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
VCP 6.7+Netمهندس شجاعی
۴۵ ساعت۴شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
پایتون مقدماتی
+Netمهندس کارگر۴۰ ساعتسه شنبه ها
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
VSAT
+Netمهندس اعلم۴۰ ساعتجمعه ها۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Juniper+Netمهندس مصطفوی۱۶ ساعت۴شنبه ها۱۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

بیشتر بخوانید