تقویم دوره های کاربری

تقویم آموزشی

تقویم دوره های کاربردی

نام دوره

پیش نیاز

مدت (دوره)

ایام برگزاری

هزینه دوره (ریال)

تخفیف دوره (ریال)

ثبت نام

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

۳۰

شنبه و دو شنبه
۱۸ الی ۲۱

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

۳۰

یکشنبه و سه شنبه
۱۸ الی ۲۱

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

۳۰

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

۳۰

پنجشنبه ها
۹ الی ۱۴

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

۳۰

جمعه ها
۹ الی ۱۴

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

VMware
VCP 6.7

 

MCSE

۴۵

پنجشنبه ها
۹ الی ۱۴

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

VMware
VCP 6.7

 

MCSE

۴۵

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

Linux LPIC 1

 

Network+

۵۰

پنجشنبه ها
۱۴ الی ۱۹

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۹۰۰/۰۰۰

ارتباطات ماهواره ای
(VSAT)

 

Network+

۴۰

جمعه ها
۹ الی ۱۴

۳۵/۰۰۰/۰۰۰

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

آموزش پایتون

 

آشنایی با سیستم عامل

۴۰

جمعه ها
۹ الی ۱۴

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

۹/۵۰۰/۰۰۰

EXCEL کاربردی

 

آشنایی با سیستم عامل

۲۱

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۳/۵۰۰/۰۰۰

۲/۵۰۰/۰۰۰

بیشتر بخوانید