تقویم دوره کاربردی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه

۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها

۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه صبح

۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتجمعه ها

۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه و ۲شنبه۱/۲۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
VMware VCP 6.7+Netمهندس رشوند
۴۵ ساعت۵شنبه صبح

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
VSAT ارتباطات ماهواره ای+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۱ساعتشنبه ۲شنبه

۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
آموزش بورس……….دکتر برآسود ،دکتر امروی۱۵+۲ساعتشنبه ها۲/۸۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام

بیشتر بخوانید