تقویم دوره کاربردی

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه صبح۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه صبح
۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Linux Lpic 1Net+مهندس کارگر۵۰ ساعت۵شنبه و جمعه ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
دوره امنیت کاربردی
(Security+ CEH+PWK)
+Netمهندس کارگر
۸۰ ساعت
شنبه و ۲شنبه
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
VMware VCP 6.7+Netمهندس شجاعی
۴۵ ساعت۴شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
VSAT ارتباطات ماهواره ای+Netمهندس اعلم۳۰ ساعتجمعه ها۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Excel کاربردیمهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

بیشتر بخوانید