تقویم مایکروسافت

تقویم آموزشی

تقویم دوره های مایکروسافت

نام دوره

پیش نیاز

مدت (دوره)

ایام برگزاری

هزینه دوره (ریال)

تخفیف دوره (ریال)

ثبت نام

MCSE 2016

 

Network+

۲۰۰

زوج
۱۸ الی ۲۱

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

MCSE 2016

 

Network+

۲۰۰

یکشنبه و سه شنبه
۱۸ الی ۲۱

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

MCSE 2016

 

Network+

۲۰۰

پنج شنبه و جمعه
۱۴الی۱۹ و ۹الی۱۴

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

MCSE 2016

 

Network+

۲۰۰

پنج شنبه و جمعه
۹الی۱۴ و ۱۴الی۱۹

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

بیشتر بخوانید