تقویم مایکروسافت

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعت۵شنبه جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعت۵شنبه جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس زندیزدانی۲۰۰ ساعتشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

بیشتر بخوانید