تقویم مایکروسافت

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعت۵شنبه جمعه
  • ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۱۳۰ساعتشنبه – دوشنبه – چهارشنبه
  • ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعت۵شنبه جمعه
  • ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

بیشتر بخوانید