تقویم کلیه دوره ها

برنامه زمان بندی دوره های سیسکو
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس کارگر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس زعیم کهن۶۰ ساعت۵شنبه ها صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس کارگر۶۰ ساعتجمعه بعد ظهر۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس ناظر۱۲۰ ساعت۵شنبه عصر۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعت۵شنبه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعتجمعه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA SecurityCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعت۵شنبه جمعه۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های مایکروسافت
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس زندیزدانی۲۰۰ ساعتشنبه – دوشنبه – چهارشنبه۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های کاربردی
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها صبح۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه و ۲شنبه۳/۶۰۰/۰۰۰ریال
۱/۲۰۰/۰۰۰ریال
ثبت نام
Linux Lpic 1+ Netمهندس کارگر۵۰ ساعت۵شنبه و جمعه۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
پایتون مقدماتی+ Netمهندس کارگر۴۰ساعتسه شنبه ها۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
دوره امنیت کاربردی
(Security+ CEH+PWK)
+ Netمهندس کارگر۸۰ ساعتشنبه و ۲شنبه۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
VMware VCP 6.7+ Netمهندس شجاعی۴۵ ساعت۴شنبه ها۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
VSAT ارتباطات ماهواره ای+ Netمهندس اعلم۴۰ ساعتجمعه ها صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Excel کاربردی….مهندس امیرجلالی۲۴ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
Digital Marketing
Digital Branding
ICDLمهندس ارژنگ۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
برنامه زمان بندی کارگاه های کاربردی
نام کارگاهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
کارگاه لینوکس+Netمهندس کارگر۴ ساعت۲۵ آذر۷۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه سیسکو+Netمهندس شجاعی۸ ساعت۱۵ آذر۷۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه مایکروسافت+Netمهندس ناظر۸ ساعت۶ دی۷۵۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه Cisco VPN+Netمهندس ناظر۲۰ ساعت۶ و ۱۳ دی۴/۸۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
کارگاه Exchange+Netمهندس شجاعی۲۰ ساعت۲۰ و ۲۷ دی۵/۸۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام

بیشتر بخوانید