تقویم کلیه دوره ها

برنامه زمان بندی دوره های سیسکو
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه دوشنبه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس زعیم کهن۶۰ ساعت۵شنبه ها صبح

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس ناظر۱۲۰ ساعت۵شنبه عصر

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
CCNA SecurityCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعت

شنبه و ۱شنبه

فقط انلاین

۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های مایکروسافت
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس رشوند۲۰۰ ساعتپنجشنبه جمعه

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۱۳۰ساعتشنبه – دوشنبه – چهارشنبه

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ثبت نام
MCSE 2016+ Netمهندس شجاعی۲۰۰ ساعت

پنجشنبه جمعه

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های کاربردی
نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۴شنبه ها

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعت۵شنبه ها صبح

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

ثبت نام
+NetworkICDLمهندس ناظر۳۰ ساعتشنبه و ۲شنبه

۱/۲۰۰/۰۰۰ریال

ثبت نام
VMware VCP 6.7+ Netمهندس رشوند۴۵ ساعت۵شنبه ها صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
VSAT ارتباطات ماهواره ای+ Netمهندس اعلم۴۰ ساعتجمعه ها صبح۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
Excel کاربردی….مهندس امیرجلالی۲۱ ساعتشنبه ۲شنبه۳/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
Digital Marketing
Digital Branding
ICDL………………..۴۰ ساعت۵شنبه ها۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریالثبت نام
برنامه زمان بندی دوره های بورس
نام کارگاهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
بورس مقدماتی…..………………..۱۵ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱/۸۰۰/۰۰۰ریالثبت نام
بورس مقدماتی…..………………..۱۵ ساعت۴شنبه ها۱/۸۰۰/۰۰۰ریالثبت نام
بورس مقدماتی…..………………..۱۵ ساعت۵شنبه ها۱/۸۰۰/۰۰۰ریالثبت نام

پنجشنبه جمعه

بیشتر بخوانید