تقویم کلیه دوره ها

تقویم بهار ۱۴۰۰ موسسه عصر رایان شبکه

نام دوره

پیش نیاز

نام استاد

روزهای برگزاری

ساعت

(دوره)

شروع دوره

شهریه دوره

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۲۱

۳۰

فروردین

ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

پنجشنبه ها
۱۴ الی ۱۹

۳۰

فروردین

ماه

 

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

شنبه و دوشنبه
۱۷ الی ۲۱

۳۰

اردیبهشت ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

……….

پنجشنبه ها
۹ الی ۱۴

۳۰

اردیبهشت ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

 

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۳۰

اردیبهشت ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

………. 

 

یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۲۱

۳۰

خرداد ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

………. 

 

شنبه و دوشنبه
۱۷ الی ۲۱

۳۰

خرداد ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

 

پنجشنبه ها
۱۴ الی ۱۹

۳۰

خرداد ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۳۰

خرداد ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

پنجشنبه ها
۹ الی ۱۴

۳۰

خرداد ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

بوت کمپ

Network+

 

آشنایی با کامپیوتر

……….

۱۴ /۱۵ /۱۶ خرداد

۳۰

خرداد ماه

۳/۸۰۰/۰۰۰

 

دوره مایکروسافت MCSE 2016

MCSE 2016

Network+

مهندس شجاعی

 

شنبه و دوشنبه و چهارشنبه 
۱۷ الی ۲۱

۲۰۰

اردیبهشت ماه

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

MCSE 2016

Network+

مهندس شجاعی

 

پنجشنبه و جمعه

 

۲۰۰

خردادماه

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

بیشتر بخوانید