تقویم کلیه دوره ها

تقویم آموزشی دوره های عصر رایان شبکه

تقویم دوره های حسابداری و مالی

EXCEL کاربردی

آشنایی با کامپیوتر

مهندس امیرجلالی

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۲۱

مرداد ماه

۳/۵۰۰/۰۰۰

 

۲/۵۰۰/۰۰۰

آشنایی با حسابداری

……….

سرکارخا نم برآسود

یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۲۰

۱۲

تیر ماه

۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱/۰۹۰/۰۰۰

آشنایی با حسابداری

……….

سرکارخا نم برآسود

شنبه و دوشنبه
۱۰ الی ۱۳

۱۲

مرداد ماه

۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱/۰۹۰/۰۰۰

آشنایی با حسابداری

……….

سرکارخا نم برآسود

شنبه و دوشنبه
۱۳ الی ۱۶

۱۲

مرداد ماه

۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱/۰۹۰/۰۰۰

حسابداری ویژه بازار کار

(مقدماتی و پیشرفته)

اصول حسابداری

سرکارخا نم برآسود

یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۲۰

۹۰

مرداد ماه

۸/۵۰۰/۰۰۰

 

۶/۰۰۰/۰۰۰

آموزش بورس مقدماتی

……….

دکتر مهدی برآسود

دکتر مجید امروی

یکشنبه و سه شنبه
۱۸ الی ۲۱

۱۵+۲

مرداد ماه

۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۲/۸۵۰/۰۰۰

آموزش بورس مقدماتی

……….

دکتر مهدی برآسود

دکتر مجید امروی

شنبه و دوشنبه
۱۸ الی ۲۱

۱۵+۲

شهریور ماه

۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۲/۸۵۰/۰۰۰

بیشتر بخوانید