تقویم کلیه دوره ها

تقویم آموزشی

تقویم دوره های شبکه

نام دوره

پیش نیاز

نام استاد

روزهای برگزاری

ساعت

(دوره)

شروع دوره

هزینه دوره

(ریال)

تخفیف دوره

(ریال)

Network+

آشنایی با کامپیوتر

مهندس شجاعی

چهارشنبه ها

۱۸ الی ۲۱

۳۰

تیر ماه

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

یکشنبه و سه شنبه

۱۸ الی ۲۱

۳۰

مرداد ماه

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

پنجشنبه ها

۹ الی ۱۴

۳۰

مرداد ماه

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

شنبه و دوشنبه

۱۸ الی ۲۱

۳۰

شهریور ماه

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

Network+

آشنایی با کامپیوتر

……….

چهارشنبه ها

۱۷ الی ۲۱

۳۰

شهریور ماه

۳/۶۰۰/۰۰۰

۱/۲۰۰/۰۰۰

MCSE 2016

 

Network+

مهندس شجاعی

روز های زوج

۱۷ الی ۲۱

۲۰۰

مرداد ماه

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

۴۰/۰۰۰/۰۰۰

MCSE 2016

 

Network+

مهندس شجاعی

پنجشنبه و جمعه

۹الی۱۴و ۱۴الی۱۹

۲۰۰

شهریور ماه

۴۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۴۰/۰۰۰۰/۰۰۰

Exchange 2016

 

MCSA

مهندس شجاعی

یکشنبه و سه شنبه

۱۸ الی ۲۱

۵۰

مرداد ماه

۱۶/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲/۰۰۰۰/۰۰۰

CCNA R&S

 

Network+

……….

یکشنبه و سه شنبه

۱۸ الی ۲۱

۶۰

مرداد ماه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲/۰۰۰۰/۰۰۰

CCNA R&S

 

Network+

……….

پنجشنبه ها

۹ الی ۱۴

۶۰

شهریور ماه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲/۰۰۰۰/۰۰۰

CCNA R&S

 

Network+

……….

جمعه ها

۹ الی ۱۴

۶۰

شهریور ماه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲/۰۰۰۰/۰۰۰

CCNA Security

CCNA

مهندس آبتین

یکشنبه ها

۱۸ الی ۲۱

۵۰

مرداد ماه

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۵/۰۰۰۰/۰۰۰

CCNP R&S&T

CCNA R&S

……….

پنج شنبه ها

۱۴ الی ۱۹

۱۲۰

تیر ماه

۳۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۲۸/۰۰۰۰/۰۰۰

MikroTik (MTCNA)

Network+

مهندس آبتین

شنبه ها

۱۸ الی ۲۱

۳۰

مرداد ماه

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

 

۹/۰۰۰۰/۰۰۰

Linux LPIC 1

Network+

مهندس کارگر

پنجشنبه ها

۱۴ الی ۱۹

۴۵

مرداد ماه

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۲/۹۰۰/۰۰۰

VMware
VCP 6.7

Network+

مهندس رشوند

پنجشنبه ها

۱۴ الی ۱۹

۴۵

مرداد ماه

۱۸/۰۰۰/۰۰۰

 

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

آموزش پایتون

آشنایی با سیستم عامل

مهندس کارگر

جمعه ها

۹ الی ۱۴

۴۰

شهریور ماه

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۹/۵۰۰/۰۰۰

ارتباطات ماهواره ای

(VSAT) مقدماتی و پیشرفته

Network+

مهندس اعلم

جمعه ها

۹ الی ۱۴

۴۰

شهریور ماه

۳۵/۰۰۰/۰۰۰

 

۳۰/۰۰۰/۰۰۰

تقویم دوره های حسابداری و مالی

EXCEL کاربردی

آشنایی با کامپیوتر

مهندس امیرجلالی

چهارشنبه ها
۱۷ الی ۲۱

۲۱

مرداد ماه

۳/۵۰۰/۰۰۰

 

۲/۵۰۰/۰۰۰

آشنایی با حسابداری

……….

سرکارخا نم برآسود

یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۲۰

۱۲

تیر ماه

۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱/۰۹۰/۰۰۰

آشنایی با حسابداری

……….

سرکارخا نم برآسود

شنبه و دوشنبه
۱۰ الی ۱۳

۱۲

مرداد ماه

۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱/۰۹۰/۰۰۰

آشنایی با حسابداری

……….

سرکارخا نم برآسود

شنبه و دوشنبه
۱۳ الی ۱۶

۱۲

مرداد ماه

۲/۰۰۰/۰۰۰

 

۱/۰۹۰/۰۰۰

حسابداری ویژه بازار کار

(مقدماتی و پیشرفته)

اصول حسابداری

سرکارخا نم برآسود

یکشنبه و سه شنبه
۱۷ الی ۲۰

۹۰

مرداد ماه

۸/۵۰۰/۰۰۰

 

۶/۰۰۰/۰۰۰

آموزش بورس مقدماتی

……….

دکتر مهدی برآسود

دکتر مجید امروی

یکشنبه و سه شنبه
۱۸ الی ۲۱

۱۵+۲

مرداد ماه

۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۲/۸۵۰/۰۰۰

آموزش بورس مقدماتی

……….

دکتر مهدی برآسود

دکتر مجید امروی

شنبه و دوشنبه
۱۸ الی ۲۱

۱۵+۲

شهریور ماه

۴/۰۰۰/۰۰۰

 

۲/۸۵۰/۰۰۰

بیشتر بخوانید