دوره آموزشی MTCTCE


پیش نیازهای دوره : MTCNA و پیشنهاد میشود دوره MTCRE گذرانده شود.

مدت زمان استاندارد دوره : ۳ روز

نتایج و اهداف دوره : این دوره یکی از Advance ترین و حرفه ای ترین دوره های Mikrotik میباشد ، در این دوره توضیحات
کاملی در مورد Mikrotik Flow Packet داده میشود همچنین مباحث مربوط به NAT و Mangle به صورت کامل با مثل های کاملی
توضیح داده میشود.

یکی از مهمترین اهداف این دوره آشنایی کامل با QOS بوده است که در ۲ سطح ۱ Simple.۲ Advance.تشریح میشود.
مباحث مربوط به DNS و Relay DHCP در این دوره توضیح داده میشود.
و همچنین Proxy-Web از مطلب همین دوره میباشد.

دوره مناسب برای : مهندسین شبکه ، تکنسین های با سابقه ، و کارشناسانLAN

Mikrotik Training Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE)
Packet flow diagram
• Why this diagram is necessary?
• Full overview of all things covered by diagram
• Simple examples how packet travels through the diagram (routing, bridging, connection to router
etc.) + LAB
• More complex examples of diagram usage + LAB Firewall filter/nat/mangle
• Connection tracking
• Filter + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
• NAT + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered o NAT helpers
• Mangle + LAB
o chains (default/custom)
o all rule “actions” covered
o most common rule “conditions” covered
• Some complicated rule “conditions” covered
(“advanced”, “extra” tab) + LAB
• uPNP
Quality of Service
o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
• Burst + LAB
• Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
• Simple queues + LAB
o HTB
o HTB general information
o HTB implementation (queue tree) o HTB structure + LAB
o HTB Dual Limitation + LAB
o HTB priority + LAB
• Burst + LAB
• Queue types
o FIFO+LAB
o SFQ+LAB
o RED+LAB
o PCQ + several LABs o queue size + LAB
• Simple queues + LAB
• Simple queue and queue tree interaction
DNS client/cache
• Basic configuration + LAB
• Static DNS Entry + LAB DHCP client/relay/server
• DHCP communication analysis
• DHCP-client identification/ configuration + LAB
• DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB
DHCP client/relay/server
• DHCP communication analysis
• DHCP-client identification/ configuration + LAB
• DHCP server configuration: + LAB
o DHCP networks
o DHCP options (build-in and custom)
o IP Pool
o advanced DHCP
o DHCP relay configuration + LAB
Web Proxy
• Basic configuration
• Proxy rule lists
o Access list + LAB
o Direct Access list + LAB o Cache list + LAB
• Regular expression + LAB

بیشتر بخوانید