مهدی غلامی

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: مهدی غلامی

سوابق تحصیلی :

کاردانی برنامه نویسی کامپیوتر – گرایش: نرم افزار

کارشناسی مهندسی نرم افزار – گرایش: شبکه و زیرساخت

مهارت ها

 • ﺳﯿﺴﮑﻮ CCNA
 • CCNP Switch
 • mcsa installing and configuring windows server 2016
 • VMware VCP6
 • ﻣﺸﺎوره ftth
 • ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨﯽ voip
 • Cisco server UCS
 • sophos
 • mdaemon email server
 • San Storage
 • nas storage
 • linux essentials
 • optic fiber
 • زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ passive
 • hp server hardware
 • ise Cisco
 • fortigate firewall
 • Exchange mail server
 • EMC
 • ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای cctv
 • configuring file server
 • Wireless lan controller cisco (WLC)

ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ

 • Network plus
 • MCITP windows server 2008R2
 • CCNP Switching
 • VCP 6.0
 • SISE (ise)
 • CCNA route & switch
 • linux Essentials

سوابق شغلی

 • معاون مدیریت فناوری اطلاعات  -مرکز خرید پالادیوم زعفرانیه (راه اندازی و پشتیبانی زیرساخت شبکه مجتمع تجاری اداری)
 • مدیریت فناوری اطلاعات  -خانه ریاضی تهران (پشتیبانی شبکه خانه ریاضی تهران و راه اندازی شبکه مدارس اندیشمند فردا)
 • کارشناس شبکه و- IT پیمانکار خصوصی (پشتیبان و راه اندازی شبکه های ادارات-کارخانه ها و دفاتر کوچک تا متوسط)
 • مدیریت شرکت  -شرکت پایا پشتیبان شبکه پارسوا (موسس شرکت پایا پشتیبان شبکه پارسوا فعال در زمینه راه اندازی و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری)

سوابق اجرایی

 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﻮان ﺳﻨﺘﺮ- ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺒﺎ ﺑﻪ اﻓﺮﯾﻨﺎ
 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﺎﻟﺮﯾﺎ – ﺑﺮادران ﺻﺤﯿﺢ اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺮاﺳﺎن و ﻣﮑﺮان
 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ آرﯾﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺮق
 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﻮﯾﺶ اﺑﺰار دﻗﯿﻖ آرﯾﺎ
 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ , و ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻓﯿﺒﺮﻧﻮری ۱۰ واﺣﺪ اداری در ﺑﺮج ﻧﮕﯿﻦ رﺿﺎ ﺗﻬﺮان (ﮔﺮوه آرﯾﻦ)
 • راه اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻬﺮان – ﺷﯿﺮاز -ﻋﺴﻠﻮﯾﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮو ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻨﻮب
 • راه اﻧﺪازی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﻬﺎن راﻫﮑﺎران ﭘﺎرس
 • راه اﻧﺪازی و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯾﭙﺮﻣﺎرﮐﺖ درﻧﺎ
 • راه اندازی و پشتیبانی شبکه گروه صنعتی مسینا
 • ترمیم و گسترش شبکه مجتمع تجاری اداری پالادیوم

بیشتر بخوانید