ناصر کارگر

ناصر کارگر

مشخصات فردی: 


نام نام خانوادگی : ناصر کارگر


سوابق تحصیلی :

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ  ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ


گواهینامه های تخصصی :

MCSE 2012

CEH,PWK,FWK,CHFI,SANS

۵۰۰,۵۰۴,۵۰۳,۵۰۶,۵۰۸,۵۱۱,۵۲۶,۵۵۵,۵۶۰,۵۸۰,۵۷۲,۶۱۰,۶۶۰

CCNA R&S – CCNP R&S-CCIE R&S 

CCNA SECURITY,CCNP SECURITY

Mikrotik – MTCNA ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

Mikrotik – MTCWE ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

Mikrotik –  MTCRE ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

LPI – LINUX-LPIC1 ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

LPI – LINUX-LPIC2 ﻣﺪرک ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ

LPI – LINUX-LPIC3 ﻣﺪرک ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

EC-COUNCIL CEH,OSCP PWK,SANS SECURITY COURSES,PYTHON(Practical in Projects)

SDN,OPENSTACK,OPENFLOW(Practical in Projects)


سوابق اجرایی:

خرداد ۱۳۸۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۶ – شرکت اتمسفر- مدیر واحد ICT

بهمن ۱۳۸۰ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ – شرکت آرمان رایانه – مجری پروژه های نرم افزاری و شبکه


فعالیت ها:

تدریس دوره های آزاد امنیت (CEH,PWK) و سازمانی (پلیس فتا ، حفاظت اطلاعات ناجا)

برگزاری دوره های آزاد و دوره های سازمانی پلیس فتا ، معاونت فناوری ریاست جمهوری ، شرکت رایتل ، شرکت فرودگاه های ایران ، مخابرات ایران ، گل گهر سیرجان ، بانک کارآفرین ، شرکت مگا موتور و …

فروردین ماه ۱۳۹۶ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ – کالج اورست (تدریس دوره های شبکه سیسکو ، لینوکس  ، مجازی سازی ، آزاد امنیت ،PYTHON )

دی ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه  1397 – مجتمع فنی تهران ( تدریس دوره های شبکه سیسکو  ، لینوکس  ، مجازی سازی )

دی ماه ۱۳۹۴ تا مرداد ماه ۱۳۹۸ – موسسه ارژنگ (تدریس دوره های لینوکس SDN,OPENSTACK,OPENFLOW ، سیسکو  ، PYTHON ، مجازی سازی )

بهمن ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۵ – شرکت پردیس – مدرس (تدریس دوره های سازمانی میکروتیک )

بهمن ۱۳۸۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۵– شرکت آرمان رایانه – مدرس (تدریس دوره های سازمانی برنامه نویسی ، میکروتیک )

ﻣﺸﺎوره در ﺣﻮزه راﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ (SOC,IR,Penetration Test)  

ﻣﺸﺎوره و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی Splunk Enterprise,ES ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر SIEM

ﻣﺸﺎوره و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی راﻫﮑﺎرﻫﺎی IaaS(ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ OpenStack ) 

ﻧﮕﻬﺪاری ﺳﺮورﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ

ﭘﯿﺎده سازی راﻫﮑﺎرﻫﺎی DevOps ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎی Ansible,Docker,Kubernetes,Vagrant,Packer و راهکارهای CI/CD ﺷﺎﻣﻞ Git,Jenkins 

ﻃﺮاﺣﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﯿﺴﮑﻮ (ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﻌﺐ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻓﺎﯾﺮوال ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﮑﻮ )

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﺗﺤﺖ وب و راه اﻧﺪازی ﭘﻮرﺗﺎل ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ


سوابق تدریس:

ﺗﺪرﯾﺲ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮارداد ﻣﺸﺎوره و ﻗﺮارداد ﺗﺪرﯾﺲ

از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ۱۳۸۰ ﺗﺎ آذر ﻣﺎه ۱۴۰۰

 ﻧﺎم ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ : ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ، ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺘﺎ ، ﺑﺎزرﺳﯽ ﻧﺎﺟﺎ ،

ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﺎﺟﺎ ، ﻓﺎوا ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ، ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﻫﻤﺮاه اول ، راﯾﺘﻞ ، دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ، ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی اﯾﺮان ، ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ، ﺷﺮﮐﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺘﺎن اﻟﺒﺮز ، ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدﯾﺲ ﮐﺮج ، ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ و ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان، ﮔﻞ ﮔﻬﺮ ﺳﯿﺮﺟﺎن ، ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ، ﺑﺎﻧﮏ رﻓﺎه ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺴﺎزان ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﺖ ، ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻬﺴﺎ (واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اول) ، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ زﻋﯿﻢ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﮕﺎ ﻣﻮﺗﻮر ، ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ، وزارت ﻧﻔﺖ ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ، ﮔﻠﺪاﯾﺮان و …

دوره ﻫﺎی Lpic1,Lpic2,Lpic3(300,303) : LINUX

دوره ﻫﺎی Ansible,Docker,Kubernetes,Vagrant,Packer,Git,Jenkins,Python : DEVOPS 

دوره ﻫﺎی(SAN Security): 500,503,504,506,508,511,526,555,566,572,610,560Sans 534(DevSecOps)

دوره های (SPLUNK):   Splunk Core, Enterprise,Threat Detection,Enterprise Security

دوره های(CLOUD, VIRTUALIZATION) : SDN,OpenStack,KVM,OpenFlow

دوره های (CISCO): CCNA R&S – CCNP R&S&TSHOOT

دوره های (SECURITY):CEH,SECURITY+,PWK

 

مهارت‌ زبان انگلیسی:

 

آشنایی با زبان انگلیسی : High Intermediate Level  

زبان تخصصی کامپیوتر :  Advanced Level

بیشتر بخوانید