کارگاه سواد مالی – مالی رفتاری

کارگاه سواد مالی – مالی رفتاری

اگر در مورد خودتان شناخت کافی ندارید

بازار سهام جای گرانی برای کسب این شناخت است. (آدام اسمیت)

 موارد مورد بحث :

 مقدمه ای برکاربرد دانش مالی رفتاری

امروزه علوم مختلف با سرعتی شگرف در حال پیشرفت و توسعه هستند بنابراین حوزه­ی مالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همگام با دیگر علوم در زمینه های مختلف توسعه می یابد. در سال های اخیر پژوهشگران مالی با بهره گیری از علوم روان شناسی و روانپزشکی گرایش های مالی رفتاری و مالی عصبی را برای توضیح رفتار و نیز عملکرد فرآیند های مغزی سرمایه گذارن، پدید آورده­ اند که بررسی این موضوعات می­ت واند منجربه اتخاذ تصمیمات بهتر در شرایط مختلف و همچنین انتخاب بهینه گردد.

در گذشته نه چندان دور در حوزه ­های مالی به رفتار افراد در اخذ تصمیمات مالی توجهی نمی شد و پایه و اساس تصمیم گیری ها براساس مجرای چهار مرحله ای تصمیم گیری انجام می شد و اعتقاد بر این بود که انسان عاقل پس از گذر از این چهار مرحله بهترین تصمیم را اخذ می نماید که این دیدگاه “تصمیم گیری عقلانی” نام دارد.

منظور از دانش مالی رفتاری حوزه ای از دانش مالی است که از نظریه های مبتنی بر روانشناسی برای توضیح رفتار بازار های مالی بهره می گیرد. مفروضات مطرح شده در مالی استاندارد (کلاسیک) و مالی رفتاری در مورد سرمایه گذاران

رسالت اصلی مالی رفتاری :

  1. کشف فرصت
  2. راهنمایی
  3. شناخت

سو گیری های رفتار سرمایه گذار

  1. فرا اعتمادی
  2. نماگری
  3. اتکا و تعدیل
  4. زیان گریزی
  5. پشیمان گریزی
  6. آشنا گرایی
  7. خود اسنادی

جنسیت، تیپ شخصیتی و مالی رفتاری

مطالعات باربر و اودن نشان داده در انجام معاملات مردان بیشتر از زنان در معرض سوگیری فرا اعتمادی هستند.

شناسایی سه بعد شخصیتی سرمایه گذار

آزمون تیپ شخصیتی سرمایه گذار

ابعاد شخصیتی سرمایه گذار و سوگیری های مرتبط

بیشتر بخوانید