0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ

فهرست مقاله

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ

سوابق تحصیلی :

ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ حسابداری

سوابق اجرایی

 • ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﻘﺪي ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي
 • ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب وﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي
 •  ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داراﯾﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي
 •  ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮال واﻧﺒﺎرﮔﺮدان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي
 •  ﻫﻤﮑﺎري در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻌﻬﺪي
 •  ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮداري و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي از ﺳﺎل 1390 ﺗﺎ 1395
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
 •  ﻣﺴﺌﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮال واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي واﺣﺪﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي از ﺳﺎل 1390 ﺗﺎ 1395
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﺎل 1394 ﺗﺎ 1396
 •  ﺑﺎزرس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي 1400 ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي
 • RFB ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي درآﻣﺪ
 • اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرﮐﻨﺎن

سوابق آموزش آکادمیک

 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  
 • ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري  
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ 1 –
 • ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻮش ﻣﺎﻟﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﺳﭙﯿﺪار
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻠﻮ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاري 1 و 2 – ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ 2 55
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺻﻨﻌﺘﯽ 3-2-1
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ 2
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎري ﺣﺴﺎﺑﺪاري
 • ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاري 3-2
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، و ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﭙﯿﺪار ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻠﻮ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ
مطالعه کنید  بهروز سلیمانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان عصر شبکه

برای تماس فرم زیر را تکمیل کنید