ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﮑﯽ

سوابق تحصیلی :

ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ حسابداری

سوابق اجرایی

 • ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاء ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی
 • ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﺎب وﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی
 •  ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ داراﯾﯿﻬﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی
 •  ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮال واﻧﺒﺎرﮔﺮدان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی
 •  ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﻬﯿﻪ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﺨﻮاه ﮔﺮدان ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺗﻌﻬﺪی
 •  ﻣﺴﺌﻮل دﻓﺘﺮداری و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۵
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
 •  ﻣﺴﺌﻮل ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻣﻮال واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﮐﻞ ﮐﺸﻮر
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎﺑﻬﺎی واﺣﺪﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺳﺎل ۱۳۹۰ ﺗﺎ ۱۳۹۵
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺮاء ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه از ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺗﺎ ۱۳۹۶
 •  ﺑﺎزرس ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ۱۴۰۰ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
 •  ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی
 • RFB ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی درآﻣﺪ
 • اﯾﺠﺎد ﺳﺎﯾﺖ ﺻﻨﺪوق ﮐﺎرﮐﻨﺎن

سوابق آموزش آکادمیک

 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  
 • ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری  
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ۱ –
 • ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﻮش ﻣﺎﻟﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﺳﭙﯿﺪار
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻠﻮ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص در ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺘﻮن ﺣﺴﺎﺑﺪاری ۱ و ۲ – ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ۲ ۵۵
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺻﻨﻌﺘﯽ ۳-۲-۱
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ۲
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﯽ و ﺣﺴﺎﺑﺪاری و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ دوﻟﺘﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﺎری ﺣﺴﺎﺑﺪاری
 • ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮل ﺣﺴﺎﺑﺪاری ۳-۲
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮارد ﺧﺎص، ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، و ﺣﺴﺎﺑﺪاری دوﻟﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﭙﯿﺪار ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ
 • ﺗﺪرﯾﺲ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫﻠﻮ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ

 

بیشتر بخوانید