تقویم سیسکو

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه و دوشنبه
  • ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس زعیم کهن۶۰ ساعت۵شنبه ها صبح
  • ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه و ۳شنبه
  • ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس ناظر۱۲۰ ساعت۵شنبه عصر
  • ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

CCNA Security

CCNAمهندس آبتین۵۰ ساعت
  • شنبه و ۱شنبه
  •  
  • فقط آنلاین
  • ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

بیشتر بخوانید