تقویم سیسکو

نام دورهپیشنیازنام استادمدت دورهایام برگزاریشهریهثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس ناظر۶۰ ساعتشنبه دوشنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&S+ Netمهندس کارگر۶۰ ساعتیکشنبه سه شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس زعیم کهن۶۰ ساعت۵شنبه ها صبح۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس ناظر۶۰ ساعت۱شنبه ۳شنبه۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA R&SNet+مهندس کارگر۶۰ ساعتجمعه بعد ظهر۱۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس ناظر۱۲۰ ساعت۵شنبه عصر۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعت۵شنبه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP R&S&TCCNAمهندس زعیم کهن۱۲۰ ساعتجمعه صبح۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNP RouteCCNAمهندس آبتین۴۰ ساعتاسفند۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام
CCNA SecurityCCNAمهندس آبتین۵۰ ساعت۵شنبه جمعه۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
ثبت نام

بیشتر بخوانید